Apotyökalu - edullinen, pätevä ja kätevä vanhustyön arviointityökalu

Apotyökalu-arviointimenetelmässä arvioidaan vanhustyön aineetonta pääomaa kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän viitekehyksessä. Siinä yhdistyvät selkeinä teemoina organisaation strategisen, operatiivisen ja prosessien toiminnalliset tasot EFQM ja ISO 9001-viitekehyksissä, tasapainoisen johtamisjärjestelmän näkökulmat huomioiden. Arviointimenetel-
mässä arvioidaan vanhustyöyksikön organisaation aineetonta pääomaa sen laadullisen suorituskyvyn ilmenemisen kautta.

Arvioinnin tuloksena syntyvät laadullisen suorituskyvyn nykytilojen kuvaajat, joissa toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen ovat huomioituna kaikilla tasoilla. Arviointikohteelle tarjottavissa yhteenvedoissa otetaan huomioon kunkin vanhustyöyksikön yksilöllinen ja suhteellinen käsitys aineettoman pääoman oleellisista piirteistä juuri kyseisen organisaation yksilöllisessä tilanteessa. Toimialavertailu raportissa on mahdollista tehdä kaikkien samana vuonna arviointiin vastanneiden vanhustyöorganisaatioiden kesken.


Arviointiväittämät on konkretisoitu vanhustyöorganisaation toiminnan tasolle siten, että organisaation johdon on mahdollista tunnistaa asiat omassa yhteisössään.

Kehitys- ja koulutussuunnitelija
Niina Koskela
puh. 044 575 5567
niina.koskela(at)jyllinkodit.fi

Tiedottaja

Outi Kangaslampi
puh. (03) 4590 4631
outi.kangaslampi(at)jyllinkodit.fi

www.facebook.com/jjstrainee