Jalmari Jyllin Säätiön aineettoman pääoman hankkeessa on vuosina 2008-2011 kehitetty johdon itsearviointi, Apotyökalu, jolla voi tarkastella vanhustyöyksikön aineetonta pääomaa ja laadullista suorituskykyä. Arviointi perustuu kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän viitekehykseen ja siinä on vaikutteita kansainvälisistä johtamismalleista. Menetelmän käyttökelpoisuutta on vuosina 2010 ja 2011 kokeiltu noin 50 vanhustyöorganisaation toimesta. Näihin organisaatioihin ovat lukeutuneet Tampereella toimiva Pirkanmaan Hoitokoti sekä hämeenlinnalainen Ilveskoti.

Pirkanmaan Hoitokodin johtaja Tiina Surakka kertoo, että arviointikierroksille oli helppo lähteä mukaan. Aihepiiri on Hoitokodissa tuttu, koska siellä on jo entuudestaan käytössä kattava toiminta- ja laatujärjestelmä. Rakenteensa vuoksi aineettoman pääoman arviointi­tuloksia onkin helppo tarkastella jo olemassa olevan toimintajärjestelmän osana, ja jatkuva kehittämistoiminta kuuluu Pirkanmaan Hoitokodin kulttuuriin. Tällä hetkellä arviointiin vas­taa organisaation johto tai yksittäinen johtaja, mutta Surakka kannattaa arvioinnin laajentamista koko henkilöstön käyttöön ja myös vapaaehtoisten näkökulman huomiointi arvioinnissa on kiinnostavaa jatkossa. Myös kehittämisaihiot ammatillisen vuorovaikutuksen arvioimiseksi kiinnostavat Pirkanmaan Hoitokodissa.

Kokeilukierrosten kokemusten perusteella arviointimenetel­mää voidaan pitää käyttökelpoisena itsearviointina, strategiatyön ja johtamisen työ­kaluna, sekä osana sidosryhmäraportointia. Arvioinnin suorittanut Ilveskodin toiminnanjohtaja Liisa Lähteenmäki korostaa, että oleellisin kokemus arvioinnissa on aineettoman pääoman mekanismien ja siihen liittyvien organisaatiokohtaisten asioiden tunnistaminen, jotta niihin voidaan vaikuttaa. Lisäksi toimintaa ke­hitettäessä arvioinnin rakenne toimii myös tarkistuslistana, jotta muutoksissa voidaan huomioida erilaiset aineettoman pääoman näkökulmat.

Kuvia 027Arviointikierrosten palautteen ja käyttökokemusten perusteella arvioinnin käyttöä voidaan entisestään laajentaa ja lisätä, ja seuraava vanhustyön aineettoman pääoman arviointikier­ros järjestetäänkin jo ensi keväänä. Hankkeen jatkotutkimusaiheena on testata ja kehittää menetelmää edelleen myös liittämällä siihen uusia arviointialueita. Menetelmä on sähköi­sesti toteutettava ja sen tuloksia voi tarkastella erikseen strategisen ja operatiivisen johta­misen sekä keskeisten palveluprosessien alueilla. Tuloksia voi myös verrata muiden toi­mijoiden keskiarvoihin

Jalmari Jyllin Säätiön Aineettoman pääoman merkityksen näyttö -hankkeen päätavoit­teena vv. 2008 - 2014 on vanhustyön järjestö- ja palveluorganisaatioiden tarkastelu ai­neettoman pääoman näkökulmasta. RAY-rahoitteisessa hankkeessa Jalmari Jyllin Säätiön yhteistyökumppaneina ovat toimineet NHG Audit Oy, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimi, Kuntoutumiskeskus Apila sekä HelsinkiMissio.

ILVESKOTI 20V ILTAJUHLA RAATIHUONEELLA 02092011 042