Apotyökalu - johdon itsearvionti


Apotyökalu-arviointimenetelmässä arvioidaan vanhustyön aineetonta pääomaa kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän viitekehyksessä. Siinä yhdistyvät organisaation strategisen, operatiivisen ja prosessien toiminnalliset tasot EFQM ja ISO 9001-viitekehyksissä, tasapainoisen johtamisjärjestelmän näkökulmat huomioiden. Arviointimenetelmässä arvioidaan vanhustyöyksikön organisaation aineetonta pääomaa sen laadullisen suorituskyvyn ilmenemisen kautta.

Apotyökalu on noin sadasta väittämästä koostuva vanhustyöorganisaation johdon itsearviointi. Arvioinnin tuloksena syntyvät laadullisen suorituskyvyn nykytilojen kuvaajat, joissa toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen ovat huomioituna kaikilla tasoilla. Arviointikohteelle tarjottavissa osa-alueittaisissa yhteenvedoissa otetaan huomioon kunkin vanhustyöyksikön yksilöllinen ja suhteellinen käsitys aineettoman pääoman oleellisista piirteistä juuri kyseisen organisaation yksilöllisessä tilanteessa. Toimialavertailu raportissa on mahdollista tehdä kaikkien samana vuonna arviointiin vastanneiden vanhustyöorganisaatioiden kesken.

Apotyökalu-arviointimenetelmä koostuu:

- organisaation strategiseen ja
- operatiiviseen johtamiseen sekä
- palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen liittyvistä väittämäsarjoista.

Arviointiväittämät on konkretisoitu vanhustyöorganisaation toiminnan tasolle siten, että organisaation johdon on mahdollista tunnistaa asiat omassa työyhteisössään. Arvioinnissa otetaan kantaa kunkin väittämän sisältämän asian merkityksen ja nykytilan suhteen.