Koko organisaation Apotyökalu

Apotyökalu-arviointimenetelmässä arvioidaan vanhustyön aineetonta pääomaa kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän viitekehyksessä. Siinä yhdistyvät organisaation strategisen, operatiivisen ja prosessien toiminnalliset tasot EFQM ja ISO 9001 -viitekehyksissä, tasapainoisen johtamisjärjestelmän näkökulmat huomioiden.

Apotyökalu koko organisaation laajuisena on 35 väittämästä koostuva, vanhustyöorganisaation henkilöstön toteuttama itsearviointi. Arvioinnin tuloksena syntyvät kyseisen työyhteisön laadullisen suorituskyvyn nykytilojen kuvaajat, joissa toiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen ovat huomioituna kaikilla tasoilla.

Arviointikohteen johdolle suunnatussa, organisaatiokohtaisissa yhteenvedoissa tarkastellaan arviointituloksena eri alueiden nykytilan painotettua keskiarvoa. Vertailu muihin organisaatioihin johdon tulosraportissa tehdään toimialan muiden organisaatioiden nykytilakeskiarvoihin.

Arvioinnin vastaajakohtaisissa, koko henkilöstölle jaettavissa yhteenvedoissa tarkastellaan tuloksena samoin arvioidun nykytilan painotettua keskiarvoja eri arviointialueilla. Vastaajien tulosraportissa  vertailu toteutetaan suhteessa oman organisaation nykytilakeskiarvoihin ja vastaajan omaan viiteryhmään (työyhteisö ja työyksikkö). Vertailu toimialaan ja muihin organisaatioihin vastaajakohtaisissa raporteissa ilmenee yhteenvetotasolla.


APOTYÖKALU-arviointimenetelmä koostuu:
- organisaation strategiseen ja
- operatiiviseen johtamiseen sekä
- palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen liittyvistä väittämäsarjoista.

Arviointiväittämät on konkretisoitu vanhustyöorganisaation toiminnan tasolle siten, että vastaajan on mahdollista tunnistaa asiat omassa yhteisössään. Arvioinnissa otetaan kantaa kunkin väittämän sisältämän merkityksen ja nykytilan suhteen.