Kehittämistoiminta

Jalmari Jyllin Säätiö harjoittaa ja tukee jo sääntöjensä perusteella vanhustyötä koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toimintaa on harjoitettu pitkäjänteisesti yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Palkitsemisen tutkimusohjelma ja vanhustyö kannattaa -hanke vv. 2004-2007 on ollut TKK:n, Vanhustyön keskusliiton ja viiden osallistuvan organisaation yhteishanke. Hankkeen tuotoksena kehitettiin ja nostettiin esiin hyviä käytäntöjä sekä uusia toimivia malleja kolmannen sektorin vanhustyön organisaatioiden palkitsemiseen.


Kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä ja aineettoman pääoman johtaminen ovat olleet seurausta systemaattisesta tehdystä kehittämistyöstä kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi hyödyntäen muun muassa ISO 9000 -laatujärjestelmää, Euroopan laatupalkintoperusteita (EFQM), tasapainoista johtamista sekä ITE-itsearviointimenetelmää. Järjestelmällä on merkittävä vaikutus vanhustyöyksikön kokonaistoiminnan laatuun, asiakastyytyväisyyteen, palveluprosesseihin, työhyvinvointiin sekä toimijoiden keskinäiseen luottamukseen.

Jalmari Jyllin Säätiö toteuttaa myös muistisairaiden ja ikäihmisten hoidon kehittämistä. Tältä osin on aiemmin keskitytty sotainvalidien laitoshoitoon, mutta painopiste on siirtynyt vanhusväestöön yleisemmin sekä esim. alkoholidementian hoidon erityispiirteisiin.  SenioriKuntoKoulun Kodin ryhmissä on kehitetty muistisairaiden ja toimintakyvyltään merkittävästi rajoitteisten henkilöiden nousujohteista ohjausmentelmää, jossa on yhdistetty logoterapian sekä motorisen oppimisen periaatteita.Vuonna 2013 Jyllin Kodilla valmistui Leena Simosen yhteisöhoitoa ja Seniorien hyvää elämää käsittelevät tutkimus, joka on pohjana yhteisöhoidon kehittämiselle ja uudenlaisen toiminnan palvelumuotoilulle.

Muita toteutettuja kehittämishankkeita ovat muun muassa Voimanpesä, Ariel -tekniikka muistisairaiden harjoittelun toteutuksessa, sekä turva- ja viestintäpalvelut ikääntyvän ihmisen elinympäristössä. Hankkeiden lisäksi Säätiö toteuttaa yleishyödyllistä kehittämistoimintaansa aktiivisena vanhustyön toimijana - muun muassa järjestäen omakustannushintaan vanhusalan seminaareja ja koulutustilaisuuksia alan toimijoille.